Školní akce 2022-2023

2022-2023

 • Geovychazka
 • Houby
 • Stolnihry
 • Ts
 • Anthropid
 • Dnymestapelhrimova
 • Gympl
 • Certi
 • Dd
 • Dentalprevention
 • Jarmark
 • Vanoce
 • Partner
 • Hawking
 • Karelzeman
 • Snoezelen
 • Masopust
 • Ppdoskol
 • Mdz
 • Knihovnafrankova
 • Vystava
 • Koralky
 • Posta
 • Denprozdravi
 • Galeriemuzeum
 • Kresleninamonitor
 • Zus
 • Radnice
 • Svetocimadeti
 • Autoportrety
 • Cyrilametodej
 • Vystoupeniprorodice
 • Brizdala
 • Shmkraj
 • Western
 • Ucimesevenku
 • Vysocinka
 • Pood
 • Robotickavcela
 • Podmorskysvet
 • Denvafrice
 • Denvafrice
 • Cisticka
 • Bovysek
 • Dopravnihriste
 • Vanovazoo
 • Setkanisrodicinemcova
 • Zoudlikakademie
 • Poutnik
 • Truhlarskedilny
 • Beeboth
 • Knihovnanizozemi
 • Navstevatriska
 • PP 6 23
 • Jogasmichu
 • Prespavani